ตามที่สำนั …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายสักการะ บวงสรวง และอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ Read More »