วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 …

ป.ป.ช.จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 Read More »