ป.ป.ช.จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 13 และกล่าวบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและ ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ช.” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและสภาวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 85 คน

พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช.

และในเวลา 13.00 น. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการ ป.ป.ท. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตของประเทศไทย”

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า “สํานักงาน ป.ป.ช. ตระหนักถึงปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ คือ บุคลากร ผู้บริหารของทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่โดดเด่นเป็นแบบอย่าง มีความสามารถในการนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประชาชน และให้ความร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งก่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้องค์กรสามารถดําเนินการตามบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ตาม หลักธรรมาภิบาล”

ดังนั้น เพื่อให้การเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต และให้การดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สํานักงาน ป.ป.ช. จึงจัดการอบรม “หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.)

ซึ่งมีกําหนดการอบรมระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน ของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์สํานักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นผู้นําต้นแบบที่ดี สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นที่ตั้ง และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาค

ส่วนให้สัมฤทธิ์ผล โดย “หลักสูตรนัก บริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) นั้นเปิดทําการอบรมมาแล้วด้วยกันทั้งหมด 12 รุ่น โดยรุ่นล่าสุด (ปี 2565) นับเป็นรุ่นที่ 13 โดยการฝึกอบรม ประกอบด้วยกิจกรรมภาควิชาการ การอภิปราย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ เป็นต้น

เนื้อข่าวโดย https://www.chorsaard.or.th/