วันที่ 7 ก …

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเพิ่ประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปราม ยกระดับศักยภาพผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน Read More »