สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเพิ่ประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปราม ยกระดับศักยภาพผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีฯ


สำหรับ โครงการอบรมสัมมนาฯ ครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา นำโดย พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วย ในส่วนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้รับความรู้ใหม่ๆ มีความพร้อมในการบริหารงาน สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้ในทุกมิติ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในบทบาทของการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


ทั้งนี้ การสัมมนาฯ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.65 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งเป็นผู้นำหน่วยในระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 187 นาย ประกอบด้วยผู้บัญชาการ จำนวน 19 นาย และผู้บังคับการ จำนวน 168 นาย โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวิทยากรผู้ทรงวุฒิ รวมบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ดังนี้


วันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ค. 65
• การบรรยายพิเศษ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
• พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) (การบริหารงบประมาณ/การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ/ App แทนใจ) โดย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
• กฎหมายใหม่ที่ควรรู้ (กฎหมายยาเสพติดใหม่ (กัญชา)/กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในสายงานสอบสวน) โดย พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร


วันศุกร์ ที่ 8 ก.ค. 65
• แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงและการบริหารงานจราจร
โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
• การบริหารการรับเเจ้งความออนไลน์และคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร
• การเพิ่มขีดความสามารถสายงานป้องกันปราบปราม (การอบรมยุทธวิธีสำหรับสายตรวจและจราจร/ถอดบทเรียนกรณีคนร้ายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่/ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง โดย พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะวิทยากร