รายการสถานีธรรม : โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ 62 / EP 138