รายการสถานีธรรม : เยี่ยมชมความงามการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดหงส์รัตนาราม ตอนที่ 2 (112)