รายการสถานีธรรม : เยี่ยมชมความงามการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดหงส์รัตนาราม ตอนที่ 1 (111)