รายการสถานีธรรม : วิถีชีวิตสงฆ์ ผู้ธำรงศาสน์ / EP.163