รายการสถานีธรรม : มีชีวิตอยู่เพื่อความดีงามที่สูงส่งกว่า (EP 48)