รายการสถานีธรรม : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / EP.170