รายการสถานีธรรม : พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีตของประเทศไทย ๑ / EP. 141