รายการสถานีธรรม : ชาวพุทธคือผู้ใฝ่รู้ // EP. 249

รายการสถานีธรรม : ชาวพุทธคือผู้ใฝ่รู้ // EP. 249 ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ……………………………………………….. วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือวัดเมือง ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำบางปะกงฝั่งตะวันตก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมือง คือสร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมือง นับว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.2377 เมื่อมีการสร้างกำแพงเมืองเพื่อกำหนดขอบเขตของเมืองแปดริ้ว และให้เมืองนี้เป็นปราการรักษาพระนคร และชาวบ้านให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรู และด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำให้มีการสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่พึ่งในยามศึกสงคราม เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ในตัวเมือง ชาวบ้าน จึงเรียกกันทั่วไปว่า วัดเมือง ต่อมาในปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา และได้พระราชทานนามวัดว่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษิ์ ซึ่งมีความหมายว่า วัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินสร้าง และสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือจากเมืองหลวงมีรูปแบบสถาปัตยกรรม ใกล้เคียงกับพระปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานคร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จึงมีความสง่างามสมนามที่เป็น พระอารามหลวง ………………..ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน โดยทุกศาสนามี เป้าหมายเดียวกันคือ สอนให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม ให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของชีวิตค่ะ