รายการสถานีธรรม : คุณธรรมของนักปกครองบ้านเมือง / EP 133