รายการตำรวจอินดี้ : การบริหารงานด้วยความเป็นกันเอง เป็นการสานสัมพันธ์ที่สัมฤทธิ์ผล