เปิดโครงการนำร่องการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย