ตร. จับมือ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานตำรวจด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานตำรวจด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการ กองวิจัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานตำรวจด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,201 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาใหม่เพื่อบริการรับใช้ประชาชนด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน เช่น การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการงานด้านจราจรและความปลอดภัยของกลุ่มจิตอาสากระจายทุกสถานีตำรวจ การใช้ประโยชน์จากโลกโซเชียลเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงรับรู้เส้นทางต่าง ๆ ลดความกังวลของประชาชนในเรื่อง รถติด อุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อประกันความปลอดภัยทางถนนของประชาชน เป็นต้น

“อย่างไรก็ตาม การออกมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นต้องมีการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือรักษามาตรการที่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้น ในการนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการงานตำรวจด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนน”

ด้าน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจก่อนช่วงปีใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.4 จะกลับภูมิลำเนา ร้อยละ 25.2 จะท่องเที่ยว และร้อยละ 16.4 อาจจะไปจังหวัดอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความกังวลในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ร้อยละ 39.1 กังวลรถติด ร้อยละ 34.6 กังวลอุบัติเหตุ ร้อยละ 25.9 กังวลความไม่ปลอดภัย ตามลำดับ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 เคยพบเห็นคนขับรถประมาทหวาดเสียว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.4 มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะดื่มถึงดื่มอย่างแน่นอน เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบนถนน คือ ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด ร้อยละ 20.1 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 16.1 เมาแล้วขับ ร้อยละ 16.1 ขับรถประมาทหวาดเสียว ปาดไปมา หรือขับตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 13.4 ขับรถย้อนศร ร้อยละ 11.5 และ โทรศัพท์ขณะขับรถ ร้อยละ 9.1 เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อถามถึงความกล้าเสี่ยง ดื่มและขับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.4 อาจจะดื่มแล้วขับถึงกล้าขับหลังดื่มอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถตำรวจออกตรวจจับกุม คนที่ขับรถประมาทหวาดเสียว ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.1 มีความสุขมากถึงมากที่สุด
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวด้วยว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีแผนจะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งการกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และการเดินทางในจังหวัดอื่นๆ กระจายไปทั่วประเทศ แต่ประชาชนยังคงกังวลเรื่องอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางถนนเพราะมีสาเหตุสำคัญจาก 2 ส่วนคือ ปัจจัยภายนอกเช่น เจอคนที่ขับรถประมาทหวาดเสียว และ ปัจจัยภายในได้แก่ตัวประชาชนเองที่มีความเสี่ยงที่จะกล้าดื่มแล้วขับ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขมากถึงมากที่สุดเมื่อเห็นตำรวจนำรถตำรวจออกตรวจตราจับกุมคนที่ขับรถด้วยความประมาทหวาดเสียว โดยการประเมินผลครั้งนี้จะทำต่อเนื่องไปยังช่วงเทศกาลและหลังเทศกาลปีใหม่ต่อไป