คณะนักศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 เยี่ยมชมงานพิสูจน์หลักฐาน ตร.

วันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทนต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากาลศาลยุติธรรม ในการศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ทั้งนี้ พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ. และผู้บัญชาการระดับสูงของ สพฐ. ได้เข้าร่วมในการต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงานครั้งนี้

ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 24 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 140 คน และหลักสูตรกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกาเสริมสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการอบรมอันจะนำไปสู้การพัฒนาหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองพิสูจน์หลักฐาน และกองทะเบียนประวัติอาชญกรเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพได้มาตราฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในการนำไปประยุกต์ใช้ จึงขอความอนุเคราะห์นำคณะเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการ กองพิสูจน์หลักฐาน และกองทะเบียนประชัวิตอาชญกร

คณะนักศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการ กองพิสูจน์หลักฐาน และกองทะเบียนประชัวิตอาชญกร เช่น การศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุและกลุ่มงานพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ , กลุ่มงานตรวจเอกสารและกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน , ,กลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์และกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง, กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ และกลุ่มงานตรวจยาเสพติด