สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจ อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญและเสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงาน

วันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งปรับโอนจาก กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2541 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจัดงาน  “วันตำรวจ”

 โดยเมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้จัดให้มี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  , เยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงพยาบาลตำรวจ และพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

และในวันนี้พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562  พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ข้าราชการตำรวจ ร่วมกันประกอบพิธีบูชาพระภูมิ พระนิรันตราย พระนารายณ์  

 พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  , พิธีสักการะรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1  พิธีสักการะรูปจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า  ศรียานนท์ ณ ชั้น 3 อาคาร 1  พิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ