พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมอบรางวัลชนะเลิศการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมี เรือโท สุภาสชาญ  ทัศนกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงาน​สลาก​กินแบ่ง​รัฐบาล เป็นผู้แทน รับมอบโล่ จากนั้นมอบรางวัลชนะเลิศการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศงานประชุมวิชาการวันตำรวจ ดังต่อไปนี้

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วริศรา  ศิริจรูญวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาไทย) เรื่อง ความชุกของการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน ที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน และผลของการติดเชื้อต่อความรุนแรงของการเกิดพังผืดตับ

พล.ต.ต. ธนิต จิรนันท์ธวัช ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท การนำเสนอผลงานวิจัย English Presentation เรื่อง The Effect of Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants on Renal Outcomes in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation

พญ. กษมา โคตรเทียม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ผลงานวิชาการ ประเภท What’s New เรื่อง Food-Drug Interactions Checking Tools