วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ “50 ปี แห่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่” ผลิตและพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานเปิดงาน “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” โดยมี พล.ต.ต.หญิงดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้พัฒนาทั้งหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การเพิ่มบทบาทของสถาบันในฐานะสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละของผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จนมีผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันจนที่ประจักษ์แก่สังคมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา และผลการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจให้แก่ประชาชน รวมทั้งเชิดชูคุณงามความดีผลงานของศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ และสร้างเสริมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลฯจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบรอบ 50 ปีในวันนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์และเหล่านักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรเลงดนตรีไทย ของนักศึกษาพยาบาล ตำรวจชมรมดนตรีไทย  วีดีทัศน์ “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  50 ปี แห่งการผลิตและพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” การแสดงชุดเครื่องแบบ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจการแสดงเพลงฉ่อย “ประวัติวิทยาลัยพยาบาล ตำรวจ” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น เนื่องจาก มีศิษย์เก่าของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 “วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ” เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีวินัย ใจอาสาและมีเอกลักษณ์การจัดการภาวะฉุกเฉิน เริ่มก่อตั้งในปี พุทธศักราช 2512 โดย ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงค์ อธิบดีกรมตำรวจ ในขณะนั้น ด้วยได้ทราบ “ปัญหาเรื่องพยาบาลไม่เพียงพอ และเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย สังกัดกองแพทย์ กรมตำรวจ และเริมเปิดรับนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 1 ในปีเดียวกัน ​​พุทธศักราช 2514 ได้เริ่มก่อสร้างอาคาร “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น ทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2515
ดอกไม้ประจำสถาบัน คือ ดอกชวนชม เพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยสดใส และมีความอดทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ เปรียบดังเช่นพยาบาลตำรวจ ที่มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกระด้าง แม้พบอุปสรรคมากมายเพียงใดก็สามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยรวมโรงเรียนพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม และหลักสูตรสายการแพทย์ไว้ด้วยกัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นสถาบันสมทบ และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตร “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” และคุณวุฒิ “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ทั้งนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2532 ​​จากวันนั้นถึงวันนี้ การดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้ด้วยปัจจัยที่สำคัญคือ ผู้บริหารทุกระดับทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานแพทย์ใหญ่หรือโรงพยาบาลตำรวจในปัจจุบัน ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสังกัด นักศึกษาพยาบาลตำรวจ และผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร จึงปรากฏผลสำเร็จในวันนี้ ​​กว่า ๕๐ ปีแห่งความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างงดงามในการสร้างบุคคลากรทางวิชาชีพการพยาบาลให้มี ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สังคมให้สมกับคุณค่าของพยาบาลตำรวจ ซึ่งไม่เพียงแต่สอนด้านวิชาการเท่านั้น ยังได้ถ่ายทอด ความรัก ความผูกพันให้ศิษย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ถูกถักทอขึ้นเป็นรากฐานที่ทำให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีความเข้มแข็งและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้อย่างสง่างามจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนยิ่ง