ตำรวจน้ำ เพิ่มศักยภาพกำลังพล เปิดการฝึก “หลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำรุ่นที่ 19” (SIERRA)

วันที่ 29 พ.ค.2562 ณ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อ.เมือง จ.สมุทราปราการ พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ  เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 19 กองบังคับการตำรวจน้ำ

โดยกองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.) มีอำนาจในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ ประกอบกับกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญกรรมในน่านน้ำไทย ทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐบาลและหน่วยอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจที่กำหนด และยกระดับมาตราฐานในการอารักขาและรักษาความปลอดภัย  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเลในทันต่อเหตุการณ์ ทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำรุ่นที่ 19 (SIERRA)  มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 นาย ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำจำนวน 35 นาย ข้าราชการในสังกัดกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904  จัดให้มีการฝึกขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 2562  ถึงวันที่ 15 ก.ค. 2562 รวมทั้งสิ้น 48 วัน โดยแบ่งระยะเวลาการฝึกเป็น ภาคที่ตั้ง และภาคทะเล

 

ภาคที่ตั้งทำการฝึกในพื้นที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 –พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวม 33 วันภาคทะเลทำการฝึกในพื้นที่ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค. 2562 รวม 15 วัน