15 พฤษภาคม สถาปนา “กองตำรวจสื่อสาร” ประจำปี 2562 (ครบรอบ 67 ปี)

วันนี้ ( 15 พ.ค. 2562) ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร กองตำรวจสื่อสาร พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผู้บังคับการตำรวจสื่อสาร ได้เป็นประธานในพิธีงานครบรอบวันสถาปนา 67 ปี ตำรวจสื่อสาร ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับตร. อดีตข้าราชการตำรวยกองตำรวจสื่อสาร และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร เข้าร่วมพิธี

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีประดับยศให้แก่ตำรวจที่ได้เลื่อนขั้นและมอบรางวัลดีเด่นให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้นได้มีการวางพานหน้าอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ ผู้สถาปนาก่อตั้งกองตำรวจสื่อสารภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รวมถึง หน่วยงานต่างๆของกองตำรวจสื่อสาร และมีการแสดงต่างๆของบุตรหลานข้าราชการตำรวจในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร


ซึ่งสำหรับประวัติความเป็นมาของกองตำรวจสื่อสารนั้นได้เริ่มจาก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กรมตำรวจได้เริ่มนำเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารเข้ามาเพื่อใช้ในราชการ และได้ตั้งแผนกสื่อสาร เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่รับส่งข่าวระหว่างส่วนกลางกับ กองบังคับการตำรวจภูธรเขตตั้งแต่เขต ๑-๙ ในส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้กองการสื่อสารเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ พ.ศ.๒๕๐๓ ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการของกองการสื่อสาร กรมตำรวจใหม่ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ แบ่งเป็น ๔ แผนกคือ (๑)แผนกวิทยุ (๒)แผนกโทรศัพท์ (๓)แผนกโรงงาน (๔)แผนกศูนย์การสื่อสาร

ในระยะแรกกองการสื่อสาร มีหน่วยงานเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านเครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่และบุคลากร โดยสนับสนุนเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ในระบบ VHF/FM เข้าแทนที่เครื่องรับส่งวิทยุ HF/FM และได้ทำการติดตั้งใช้ในหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลงไป จนถึงระดับสายตรวจและตู้ยาม ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์การสื่อสาร และโรงซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้กับหน่วยตำรวจจำนวน ๙ แห่ง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ของการแบ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑-๙ และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานส่วนราชการของกรมตำรวจมาจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน