สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในพื้นที่ภาคใต้ 2,700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก

ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรอง ประจำปี ๒๕๖2 จำนวน 2,700 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สังกัดหน่วยงาน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 จำนวน 1,000 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย)

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 700 อัตรา และผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น จำนวน 300 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ) สังกัดหน่วยงาน ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,700 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 (สงขลา, ตรัง, พัทลุง, สตูล, ยะลา, ปัตตานี, และนราธิวาส) โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 1,190 อัตรา และบุคคลทั่วไป จำนวน 510 อัตรา

กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม ๒๕๖2

ผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น สอบข้อเขียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.policeadmission.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบกองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 2698 และ 0 2941 1928

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ว่า การสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจนั้น เป็นไปภายใต้หลักสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการทุกขั้นตอน

จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นข้าราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ เพราะนอกจากจะถูกตัดสิทธิในการรับคัดเลือกแล้ว การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและการตรวจสอบที่เข้มงวด รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแก่ผู้กระทำความผิดทุกราย

/ หากพบเห็น…

-2-

หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในลักษณะดังกล่าว โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่

1. พลตำรวจตรี อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1376 9646

2. พลตำรวจตรีหญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผู้บังคับการกองการสอบ หมายเลขโทรศัพท์

09 3465 1000

3. ตำรวจภูธรภาค 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225

4. ตำรวจภูธรภาค 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201

5. ตำรวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1389

6. ตำรวจภูธรภาค 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739

7. ตำรวจภูธรภาค 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882

8. ตำรวจภูธรภาค 6 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251

9. ตำรวจภูธรภาค 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4312

10. ตำรวจภูธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5423

11. ตำรวจภูธรภาค 9 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870

12. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 9520-34 ต่อ 51113 หรือ 08 9689 8208