รหัสเรียกขานใหม่ “HS10A” วิทยุสื่อสารใน “รัชกาลที่ ๑๐”

 

 

” HS10A ”  พระสัญญาณเรียกขานแห่งความปลื้มปิติยินดี และศูนย์รวมใจของวิทยุสมัครเล่นไทยทั้งชาติ

เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไป ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นวันสำคัญที่จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยเป็นวันมหามงคลแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นรัชกาล 10 แห่งราชวงศ์จักรี อันนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีมาสู่เหล่าบรรดาพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาใดเสมอเหมือนมิได้ เราได้เห็นทุกภาคส่วนขององค์กรรัฐและภาคประชาชนที่ต่างรวมใจ และพร้อมใจกันเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยิ่งใหญ่ สมซึ่งพระเกียรติแลพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

และเช่นเดียวกัน ในฐานะของนักสื่อสาร การได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะของจิตอาสาด้านการสื่อสารก็ถือเป็นพันธกิจสำคัญของเหล่านักวิทยุสมัครเล่น และเพื่อให้ทรงสมกับพระอิสริยยศในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรเหล่าบรรดานักวิทยุสมัครเล่น สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เรื่องพระสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ในกิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าบรรดาพสกนิกรนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติยศของพระองค์ไปยังเหล่าบรรดานักวิทยุสมัครเล่นในสากลโลกให้ได้ประจักษ์ถึงการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยของพระองค์ โดยตัวแทนของสมาคมฯสองคน ได้แก่ HS1AAZ นาวาเอกพนิต จันทรภักดี ร.น. และ E23PKO นายพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ได้เข้าพบรองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย เรื่อง ขอพระราชทานสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์

และแล้ว วันที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยทั้งชาติเฝ้ารอคอยก็มาถึง เมื่อกองกิจการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ (Call sign) ว่า HS10A เมื่อวันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2562 อันถือเป็นวันสำคัญยิ่งอีกหนึ่งวันที่จะต้องจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย โดย พระสัญญาณเรียกขาน HS10A มีความหมายดังนี้

HS10A อักษร HS หมายถึงประเทศไทย 10 หมายถึงรัชกาลที่ 10 อันเป็นรัชกาลปัจจุบัน และอักษร A คือสัญญาณเรียกขานเฉพาะสำหรับองค์พระมหากษัตริย์

วิธีการออกเสียงพระสัญญาณเรียกขาน ให้ออกเสียงว่า “โฮเทล ซีแอร่า เท็น แอลฟ่า”

 

ยามนี้ มีเพื่อนวิทยุสมัครเล่นหลายคนมีความสงสัยในการออกเสียงพระสัญญาณเรียกขานว่าควรจะออกเสียงอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักสากล ในที่นี้ จึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และไม่เกิดความสับสน

อันดับแรก เราพึงต้องเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อน ว่าสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ – ITU ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีสัญญาณเรียกขานที่แสดงถึงประเทศไทย โดยนำหน้าด้วยหมวดอักษรสองชุด อันได้แก่ HS และ E2 และให้ผสมด้วยตัวเลขและตัวอักษรหนึ่ง หรือสอง หรือสามตัว ตามความเหมาะสม และสงวนไว้ด้วยวิธีการของแต่ละประเทศภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีการผสมตัวเลขและตัวอักษรโดยใช้ตัวเลขหนึ่งตัวตามหลังสัญญาณเรียกขานประจำประเทศ และตามด้วยตัวอักษรหนึ่ง หรือสอง หรือสามตัวเรียงกัน โดยมีกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้นทำหน้าที่ควบคุม กำกับ และดูแลการออกสัญญาณเรียกขานในประเทศไทย กรมไปรษณีย์โทรเลขจึงได้กำหนดให้ตัวเลขที่ตามท้ายสัญญาณเรียกขานประจำประเทศ เป็นเลขเดียวกันกับที่ใช้ในการแบ่งเขตไปรษณีย์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ จนกระทั่งในปัจจุบัน เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ-กสทช. ได้เข้ามาควบคุม กำกับ และดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ประกอบกับจำนวนวิทยุสมัครเล่นที่เพิ่มมากขึ้น จึงใช้วิธีการออกสัญญาณเรียกขานแบบไม่มีการแบ่งเขตอีกต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาออกสัญญาณเรียกขานเป็นหน้าที่โดยตรงของ กสทช. ซึ่งในปัจจุบันก็มีการออกสัญญาณเรียกขานอันมีลักษณะเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สัญญาณเรียกขานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

สัญญาณเรียกขานที่ออกให้เพื่อการแข่งขัน สามารถใช้ได้เฉพาะในการแข่งขันวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น โดยรูปแบบการออกสัญญาณเรียกขานจะพิจารณาจากความรวดเร็วในการรับ-ส่งสัญญาณเรียกขานเป็นหลักเพื่อผลในการแข่งขัน เช่น E2A-E2E-E2X เป็นต้น -ข้อสังเกตุ ไม่มีเลขตามหลัง E2 และมีอักษรเพียงตัวเดียว

สัญญาณเรียกขานที่ออกให้เพื่อกิจกรรมพิเศษ เป็นสัญญาณเรียกขานที่ออกให้เพื่อการร่วมกิจกรรม ร่วมเฉลิมฉลอง หรือเพื่อกรณีพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น HS55RAST-HS2018IARU ที่ออกให้เพื่อกิจกรรมเฉพาะ มีกำหนดเวลาการใช้สัญญาณเรียกขาน -ข้อสังเกตุ มีเลขตามหลัง HS ถึงสี่ตัว และมีอักษรตามตัวเลขอีกถึงสี่ตัว

สำหรับพระสัญญาณเรียกขานของพระมหากษัตริย์นั้น ที่ผ่านมาในอดีต ได้เคยมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวายพระสัญญาณเรียกขาน HS1A แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการนี้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย เรื่อง ขอพระราชทานสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรก็ได้ทรงพระราชทานพระสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ ว่า HS10A ด้วยพระองค์เอง มีความสวยงามของพระสัญญาณเรียกขาน และความหมายอันเป็นมงคลยิ่ง มีความหมายว่า

“สัญญาณเรียกขานของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย”

ดังนั้นจึงเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่จะออกเสียงพระสัญญาณเรียกขานว่า “โฮเทล ซีแอร่า เท็น แอลฟ่า” มิใช่ “โฮเทล ซีแอร่า วัน ซีโร่ แอลฟ่า” ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องไปตามลำดับการขึ้นครองราชย์แห่งราชวงศ์จักรี อันมีรัชกาลที่ 10 เป็นรัชกาลปัจจุบัน นั่นเอง

แปลก หรือไม่ ??

คำตอบคือ ไม่เลย พระสัญญาณเรียกขานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความสวยงาม มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังถูกต้องตามหลักสากลด้วย หากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อยอด จะพบว่า กษัตริย์บางพระองค์ในต่างประเทศ ใช้สัญญาณเรียกที่ไม่มีอักษรตามท้ายด้วยซ้ำ เช่น JY1 พระสัญญาณเรียกขานของกษัตริย์แห่งจอร์แดน เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ โดยหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ พว.๐๐๐๕.๑/๒๓๑๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รีบนำความอันเป็นที่ปิติยินดีล้นพ้นยิ่งนี้ นำเรียนต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ เป็นลำดับต่อไป

ในปัจจุบัน มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในต่างประเทศที่ทรงเป็นนักวิทยุสมัครเล่นอยู่เพียงไม่กี่พระองค์

A41AA
Oaboos Bin Asid Al Said – Sultan of Oman

CN8MH
King Hassan II – King of Morocco

EA0JC
King Carlos of Spain

JY1
King Hussain of Jordan
JY1H
Queen Noor of Jordan

3A0AG
Prince Alberto Grimaldi – Monte Carlo, Monaco

9K2CS
Prince Yousuf Al-Sabah

การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ จึงถือเป็นการเผยแพร่พระเกียรติยศของพระองค์ไปยังเหล่าบรรดานักวิทยุสมัครเล่นในสากลโลกให้ได้ประจักษ์ไปทั่วทั้งแผ่นดินและผืนน้ำถึงการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อเหล่าบรรดานักวิทยุสมัครเล่นไทยอย่างหาใดเสมอเหมือนมิได้

 

  • ที่มา facebook : hs0ac