อภิปรายพร้อมกล่าวถ้อยแถลง “การจัดการกับปัญหายาเสพติดประเภทสังเคราะห์ ที่เพิ่มขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”