ตำรวจสันติบาล ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ พร้อมรองรับภารกิจการประชุมอาเซียน 2019

                  กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยปฏิบัติมีหน้าที่ในการอารักรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญฝ่ายไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย

 

ในปี ค.ศ. 2019 ประเทศไทยมีวาระการเป็นประธานการประชุมอาเซียน สมาชิกกลุ่มอาเซเยีนประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ โดยระหว่างการประชุมกลุ่มอาเซียนนี้จะต้องมีการจัดการประชุมผู้แทนประเทศสมาชิกในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ซึ่งกองบัคับการตำรวจสันติบาล 3 มีหน้าที่ในการจัดชุดอารักขาบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงผู้นำประเทศต่างๆ

 

 

 

 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกทบทวน เพื่อพัฒนาเทคนิคทางยุทธวิธี และเพิ่มความชำนาญรองรับภัยคุกคามต่อบุคคลสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถลดโอกาสเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่บุคคลสำคัญที่อยู่ภายใต้การอารักขา จึงได้จะทำโครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญเพื่อรองรับภารกิจการประชุมอาเซียน 2019 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ขึ้น

 

 

 

การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถนนวิภาวดี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม 50 นาย โดยมีการฝึกทบทวนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย การป้องกันตัวโดยชอบด้านกฎหมาย โดย พ.ต.อ.กู้เกียรติ บุญเจริญ (พนักงานอัยการ) การต่อสู้ป้องกันตัว โดยครูฝึกจาก JDT Combative , อากาศยานและการปฏิบัติร่วมกับอากาศยาน กองบินตำรวจ , ฝึกทบทวนการเอาตัวรอดของเจ้าหน้าที่ (OST) , ทบทวนรูปขบวนรถในการอารักขาบุคคลสำคัญ, ยิงปืนทางยุทธวิธีโดยชมรม BANGKOK INSIGHT SHOTTING ACADEMY (BISA)