โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ซึ่งตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ กำหนดให้มีการ บูรณาการความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้อง Lavender2 โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๑๐ พื้นที่ รวมทั้งด้านอื่นๆ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน จากความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทีส่สำคัญ คือ การดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                   ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นตามกรอบแนวคิด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างรูปธรรม กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงเห็นควรดำเนิน ” โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก “

                 ทั้งนี้ เพื่อให้นำมสู่ความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 10 จังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถกระตุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Connectivity Hub) ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตต่อไป

Posted by Panadda Raksakaeo on Friday, 22 February 2019