รองนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองอธิบดีกรมการแพทย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผู้สิทธิกัญชาในการขออนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก สงวนให้เฉพาะสัญชาติไทย ประกอบด้วย

1. หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภากาชาดไทย
2. ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
4. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและร่วมกันดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา
5. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
6. ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องพกพาติดตัวเพื่อใช้รักษาโรค
7. ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ : เป็นบุคคลธรรมดาตัองมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องมีสัญชาติไทยและมีสำนักงานในประเทศไทยเท่านั้น

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒