รพ.ตร. จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 61 ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ชาญชัย ช้างมงคล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “บทบาทแพทย์ทหารในเวทีการแพทย์ทหารอาเซียน : The role of Thai military medicine on the ASEAN stage” ทั้งนี้ ยังมีการจัดเสวนาผลงานและประสบการณ์ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อเกิดอุบัติภัย ต่างๆในรอบปี รวมถึงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางการแพทย์ และผลงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งล้วนแต่น่าสนใจและมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ไทย
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)​ เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคม จัดตั้งเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page)​ ” Because​ We Care” เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยทำงานประสาน ควบคู่ไปกลับ เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page)​ “Depress We Care” ซึมเศร้าเราใส่ใจ เพื่อดูแลต่อเนื่อง คอยให้คำปรึกษาเยียวยาด้านจิตใจ โดยยึดหลักการรักษาความลับของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการให้บริการในยุค 4.0 ของโรงพยาบาลตำรวจ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมจากแพทย์ทหารอีกทั้ง 3 เหล่าทัพมานำเสนอ ดังต่อไปนี้
กรมแพทย์ทหารเรือ จัดแสดงเรื่อง
ยิงให้ตรงเป้าแทงเข้ากลางใจด้วย PIN GAD Hit the core with PINklao Guiding Assisted Device นาวาเอก เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ รังสีแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดแสดงเรื่อง
การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรคลมร้อน กองทัพอากาศ นาวาอากาศโทหญิง กตษกร โสดาศรี นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารบก จัดแสดงเรื่อง
การยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลการศึกษาเรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภายในสถานที่ทำงานและการรับมือ ร้อยเอก มนัสวี ทองศฤงคลี ประจำแผนก กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ทันสมัย ทันเหตุการณ์ต่อวงการแพทย์ในปัจจุบัน บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชาชีพจึงให้ความสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ทำหน้าที่นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและดำเนินงานของสมาคมว่าเพื่อส่งเสริมวิทยาการทางการแพทย์ การวิจัยการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์ ส่งเสริมจรรยาบรรณ สวัสดิภาพของสมาชิก ตลอดจนสร้างความสามัคคี ของบุคลากรสายการแพทย์ทั้ง 4 เหล่าทัพ ด้วยการร่วมมือ ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่กองทัพ ประเทศชาติ และประชาชน ซึ่งตลอดระยะที่จัดตั้งสมาคมแพทย์ทหารมา แพทย์ทั้ง 4 เหล่าทัพต่างร่วมมือร่วมใจทำตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลก และจากการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงให้ถึงศักภาพของแพทย์ทหารที่ก้าวไกล ทันสมัยก้าวทันยุคเทคโนโลยี4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ