การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณอภิรมย์ ทรวดทรง อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณณัฐนี เหลื่อมศรี กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณวัชรี แก้วแสงเอก ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 พ.อ.หญิง อติกานต์ เผือกอ่ำ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยว คุณรมย์นลิน อินทร์พิทักษ์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 2 คุณสไบนาง ฉัตรธนเดช รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง และ คณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ชมรมแม่บ้านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ชมรมแม่บ้านตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อศึกษาความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมและประชาชน

ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงานแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วยแปลงที่ 1.การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม แปลงที่ 2.การจัดการและการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ และแปลงที่ 3.การพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เข้าใจทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิถีชาวไทย เพื่อสืบทอดต่อกันมาตามบริบทของภูมิสังคมที่ต่างกัน เข้าใจเป้าหมายของจิตอาสา สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่สังคม สามารถพัฒนาตนเองเป็นเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤติโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ และการเผชิญสถานการณ์วิกฤติ