พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ ยื่นตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ด้านการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ และด้านการตรวจพิสูจน์สารระเบิด รวมจำนวน 5 ห้องปฏิบัติการ โดยเดือนธันวาคม 2565 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการตรวจพิสูจน์ ชีววิทยาและดีเอ็นเอแล้ว จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ด้านการตรวจพิสูจน์สารระเบิด จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ในการนี้ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จากนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและได้รับเกียรติจากคุณ Brett Pettit รองผู้อำนวยการ ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (International Narcotics and Law Enforcement) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวมาร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ด้านการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ และด้านการตรวจพิสูจน์สารระเบิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ที่มีต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าจะได้รับการบริการที่โปร่งใส เป็นกลาง ด้วยหลักวิชาการที่ทันสมัย ถูกต้อง และเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม