สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 13 “สานพลัง ลดความเหลื่อมลํ้า นำไทยยั่งยืน”

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ การจัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน ในหัวข้อ “สานพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ นำไทยยั่งยืน” (Driving Thailand’s Equality and Sustainability)  จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลโท สมยศ ฉันทวรลักษณ์ เสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ

การสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจาก หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 6 หลักสูตร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในมิติของเศรษฐกิจ การค้า สังคม ความมั่นคง และกระบวนการยุติธรรม อันจะช่วยให้เกิดพลังแห่งการพัฒนาประเทศชาติและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำ” ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีผลกระทบในหลายด้านที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า และความมีเสถียรภาพของสังคม ทั้งนี้ความเหลื่อมล้ำ ทำให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น นำมาสู่ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ และโอกาส  จึงจำเป็นต้องมีการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน โดยเชื่อมั่นว่า พลังแห่งความร่วมมือจะเป็นรากฐานสำคัญ ให้สังคมร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

ที่มา : กองบัญชาการกองทัพไทย