บริษัท สไปร์ซ์ซี่ดิสก์ จำกัด นำดารานักแสดงเข้าเยี่ยมชมและมอบกำลังใจเจ้าหน้าที่แผนกจิตเวช และยาเสพติด รพ.ตร.

วันที่ 14 มิ.ย. 67 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คณะของ พล.ต.อ.จงเจตน์  อาวเจนพงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยมี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สไปร์ซ์ซี่ดิสก์ จำกัด พร้อมด้วยคุณ ธนกฤต  พานิชวิทย์ (ว่าน) ศิลปินดารานักร้อง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของแผนกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ สำหรับการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมา ในส่วนของ บริษัท สไปร์ซ์ซี่ดิสก์ จำกัด ภายใต้การดูแลของคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุน “ศูนย์พึ่งได้” โรงพยาบาลตำรวจ หน่วยงานที่ดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ    

ทั้งนี้ หลังจากการเยี่ยมชม คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงปัญหา ในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการรองรับเพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยแผนกจิตเวชและยาเสพติด จึงพร้อมที่จะสนับสนุน ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง หอผู้ป่วยและห้องตรวจจิตเวชและยาเสพติด ของโรงพยาบาลตำรวจอีกด้วย

 ด้านในส่วนของ โรงพยาบาลตำรวจ โดย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ พร้อมด้วยคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ และคุณ ธนกฤต พานิชวิทย์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา  และพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่โรงพยาบาลตำรวจด้วยดีเสมอมา ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของแผนกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว