“ผู้ช่วยฯสำราญ” ขับเคลื่อนเร่งรัดปราบปรามยาเสพติด

วันนี้ (31 พ.ค. 67) เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพคิดในชุมชน และสรุปผลการปฏิบัติในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมี พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผบก.ขส.บช.ปส. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. และมี รอง ผบช.น. , รอง ผบช.ภ.1-9 , ผบก.สส.บช.น. , ผบก.สส.ภ.1-9 , รอง ผบก.สส.บช.น. , รอง ผบก.สส.ภ.1-9 เข้าร่วมประชุม โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting)

ในการประชุมดังกล่าว พล.ต.ท.สำราญฯ ได้ แจ้งให้หน่วยทราบถึง ปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี ปฏิบัติการเร่งรัดฯ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ในระดับจังหวัด โดยมี 8 จุดเน้นการเร่งรัด 9 แนวทางการปฏิบัติ พร้อมเกณฑ์การประเมิน 4 ตัวชี้วัดภาพรวม

โดยมีรายละเอียดสาคัญในการลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาผู้มีอาการทางจิตเวช จากยาเสพติด ลดจานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม ปราบปรามเครือข่ายการค้ารายสาคัญ นักค้าในพื้นที่ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี ป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการจัดระเบียบสังคม ในสถานบันเทิงและบริเวณรอบสถานศึกษา ขยายการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นาความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ดึงประชาชนออกจากวงจร ยาเสพติดอย่างถาวร และได้ให้แนวทางการทำงานด้านยาเสพติดดังนี้

1.ยาเสพติด เป็นเสมือนสารตั้งต้นของการเกิดอาชญากรรมทุกประเภท ดังนั้นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง จะเป็นการลดอาชญากรรมในชุมชนได้ดีไปด้วย

2.แม้ว่าตำรวจจะมีการจับกุม ยึดยาเสพติดจำนวนมากเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ สาเหตุเพราะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนยังมีอยู่มาก จึงขอให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

3.การปราบปรามยาเสพติด มีงบประมาณจาก สำนักงาน ปปส. ซึ่งมีรูปแบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน ขอให้ศึกษาขั้นตอนวิธีการ เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้น ต้องเกิดจากภาวะผู้นำของแต่ละหน่วยเป็นสำคัญ จึงขอให้ ทุกท่านตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลงและพี่น้องประชาชน พึงพอใจ