ผบช.ตชด. รับมอบอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ผบช.ตชด. รับมอบอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) จังหวัดอำนาจเจริญ พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับมอบอาคารเรียนจากคุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยมี คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 คณะครู ตชด. เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น และชุมชนบ้านห้วยกระแสนเข้าร่วมพิธี

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการสร้างสถานศึกษาตามแนวชายแดนมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) แห่งนี้ ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 32 ของโครงการ โดยได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระที่บริษัทฯ ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี ทั้งนี้ ในการออกแบบและการก่อสร้างโรงเรียนจะใช้แนวคิดของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทาง โดยในการก่อสร้างได้มีการออกค่ายพนักงานอาสาของปูนอินทรี องค์กรพันธมิตร และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ มาร่วมก่อสร้าง

พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดเผยว่า งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอขอบคุณบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และให้การสนับสนุนงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุก่อสร้าง สิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดกิจกรรม CSR ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) ให้มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้มีสถานศึกษาเล่าเรียนใกล้บ้าน มีอาคารจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ และจัดกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงเป็นแหล่งบริการความรู้ ให้กับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน สังคมและประเทศชาติสืบไป