ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจยึดไม้ยาง ไม้หวงห้าม

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต. วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธ์ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส., พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน รอง ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส., พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.6 บก.ปทส, พ.ต.ท.ปวารณ์ ดาลจาวัล รอง ผกก.6 บก.ปทส.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตํารวจ กก.6 บก.ปทส. นําโดย พ.ต.ต.ธนสิน จินดาย้อย สว.กก 6 บก.ปทส., ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ด้วงดํา, ร.ต.ท.กันตะวิชญ์ อายุสุข รอง สว(ป) กก.6 บก.ปทส., ด.ต.ประสิทธิ์ บุญอินทร์, ด.ต.อภิวัฒน์ นพถาวร, ด.ต.กิตติวัฒน์ สมเพชร, ด.ต.ชัยดร ทองน้ําแก้ว ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปทส. ผู้กระทําความผิด ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดของกลาง ได้ร่วมกันตรวจยึดไมัท่อน (ไม้ยางนา) จํานวน 39 ท่อน ปริมาตร 43.77 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 1,750.80 บาท ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 17,508.00 บาท

โดยกล่าวหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484

1. มาตรา11 ทําไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทําอันตรายโดยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. มาตรา 69 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ รอยตรารัฐบาลขาย ในกรณี (2) ไม้เป็นต้นหรือท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสอรวมกันเกินยีสิบต้นหรือท่อน หรือ รวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร

3. มาตรา 74(40) บรรดาไม้อันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับเสีย ทั้งสิ้น

กระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

1. มาตรา14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใด ทําไม้ หรือทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการ เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ

2. มาตรา 26/1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจยึดหรืออายัดบรรดาไม้ ที่บุคคลได้มาในการกระทําความผิด ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ไม่ว่า ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้กระทําความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ และเมื่อได้มี การฟ้องคดีให้นําความในมาตรา 35 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับ

3. มาตรา 35 บรรดาไม้ที่บุคคลได้มาในการกระทําความผิด ให้รับเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ ตามคําพิพากษาหรือไม่

4. มาตรา 36(2) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ในกรณีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร

สถานที่เกิดเหตุ/ตรวจยึด บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าใสป่าแก่ ท้องที่ ม.7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง พฤติการณ์ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ให้ดําเนินการสืบสวน ปราบปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ รับอนุญาต จึงมอบหมายให้ บก.ปทส. ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 โดยเฉพาะการบุกรุกและการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า

กรณีเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สิเกา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ตํารวจ กก.6 บก.ปทส. คณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุม นายจรณินทร์ฯ พร้อมไม้ยางท่อนของกลาง 29 ท่อน ปริมาตร 28.22 ลูกบาศก์เมตร รถยนต์บรรทุกเทรนเล่อร์ จํานวน 1 คัน เหตุเกิดที่ บริเวณข้างสวนป่า ออป.อ่าวตง บนถนนสายบ้านใสใหญ่-ลําทับ ท้องที่หมู่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าใสป่าแก่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ ปจว.ข้อ 2 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 01.59 น. ค.229/66 ย.188/66 นั้น

ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ขยายผลการจับกุมและตรวจยึดในคดีดังกล่าวข้างต้น ว่าไม้ยางถูกตัดโค่น มาจากที่ใด เข้าค้นหาตอไม้ในพื้นที่แล้วจึงได้พบตอไม้ จากการตรวจสอบแล้วเป็นตอไม้ยาง ขนาดหน้าตัดของตอไม้ กับขนาดหน้าตัดของไม้ท่อนที่ถูกตรวจยึดและมีลักษณะพูพอนใกล้เคียงกัน คณะเจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นว่า ไม้ท่อนที่ถูกตรวจยึดน่าจะตัดมาจากตอไม้ที่ถูกตรวจพบนี้ก่อนหน้า ขณะทําการตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ใน ที่เกิดเหตุ ตลอดจนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดนําพยานหลักฐานเอกสารหลักฐานใดมาแสดง คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้ ใช้รูปรอยดวงตรา ต10166 ย 1605 เลขเรียง 113-15ด ปีย่อ 66 ตีประทับไว้ที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน เหตุเกิดที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าใสป่าแก่ ท้องที่หมู่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเห็นว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป่าไม้ จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ จ.ตรัง ดําเนินการต่อไป