พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนที่ 14) มอบแนวทางการบริหารราชการ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คนที่ 14) มอบแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนการทำงานทันที สร้างศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในอาชีพ กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

วันนี้ (3 ต.ค.66) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ รรท.รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รรท.รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง รรท.จตช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกหน่วย ตลอดจนหน่วยระดับกองบังคับการ และสถานีตำรวจทุกระดับ เข้าร่วมประชุมรับฟังวิสัยทัศน์และมอบแนวทางการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ พร้อมเพรียงกันทุกหน่วย

โดย ผบ.ตร. ได้มอบแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเจตนารมณ์หลัก จำนวน 5 ประการ กล่าวคือ สานต่อนโยบายและการพัฒนา ตร., มุ่งเน้นปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนและเอารัดเอาเปรียบประชาชน, รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงประเทศ , ยึดหลักการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสร้างศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในอาชีพ ขวัญกำลังใจ สวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว และวางแนวทางการบริหารราชการ 10 ข้อคือ
1) ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทบต้องการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน
3) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมรูปแบบใหม่
4) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
5) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6) พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรมจริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
7) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
8) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
9) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ
10) เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

แนวทางเน้นหนัก ทำทันที จำนวน 4 เรื่อง สอดรับนโยบายรัฐบาลได้แก่

  1. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
  2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
  3. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  4. การดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ

และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนในห้วงที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ต่างๆทันที รวมทั้ง Quick Win เร่งรัดดำเนินนโยบาย “Police’s Home เราดูแลคุณ(ตำรวจ) เพื่อให้คุณไปดูแลประชาชน” โดยการจัดสรรกำลังให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ (ยกเลิกการช่วยราชการทั้งหมด สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565) สร้างระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลดภาระงานทบทวนระเบียบ คำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 หรือการรายงานที่ไม่จำเป็น (โดยให้รายงานเหตุฯ ศปก.เพียงแห่งเดียว) หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ เสริมสร้างสวัสดิการ ด้านที่พักอาศัยและการให้รางวัล (ดีเด่น ต่อเนื่อง) การสร้างระบบการสื่อสาร ร้องเรียน ร้องทุกข์ (Two Ways Communication) และสร้างความรัก ความสามัคคี และการสื่อสาร ในองค์กร ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

ผบ.ตร. กล่าวว่า ขอให้คำมั่นว่า จะทุ่มเท เสียสละ และจะใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้จะเร่งทำทันที หลังจากนี้เป็นต้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาล และ ตร. โดยทันที ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่ให้ไว้ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และทุกหน่วยต้องให้ความสำคัญกับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายเป็นสำคัญ มีการกำหนด Action Plan ด้านต่างๆ เช่น การประเมิน ITA จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด และจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยอย่างใกล้ชิด และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ ตามกลไก ครรลองของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย และจักเทิดทูน จงรักภักดี พัฒนางานตำรวจในทุกมิติ เป็นตำรวจของประชาชน มีมาตรฐานสากล สร้างขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตำรวจทุกนาย