ผบ.ตร. มอบรางวัล “บุคคลต้นแบบทางการเงิน และบุคคลต้นกล้าทางการเงิน”

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบรางวัล “บุคคลต้นแบบทางการเงิน และบุคคลต้นกล้าทางการเงิน” โครงการ Money Management & Investment ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 สร้างโอกาสแห่งความภาคภูมิใจ

วันนี้ (13 ก.ย.66) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “บุคคลต้นแบบทางการเงิน และบุคคลต้นกล้าทางการเงิน” โครงการ Money Management & Investment ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ , ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความเดือดร้อนและความจำเป็นในปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ จึงได้ดำเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 สมาคมแม่บ้านตำรวจได้เสนอให้โครงการ Money Management & Investment เป็นโครงการระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งบรรจุเป็นหลักสูตรเสริม และอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกระดับชั้นในทุกสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการให้ความรู้ คำแนะนำ การให้คำปรึกษา การวางแผนในการบริหาร จัดการเงิน และเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2566 นี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้วางแผนการดำเนินโครงการเป็น Model การสร้าง “บุคคลต้นแบบ” พัฒนาทักษะการบริหารการเงินและจัดการหนี้สิน หลักสูตร Happy Money in Action เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน “1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบ” ซึ่งเป็นการปลูกฝังแนวคิดและทักษะเรื่องการบริหารเงินและจัดการหนี้สิน พร้อมต่อยอดความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Happy Money App. รับคำปรึกษากับวิทยากรเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินของข้าราชการตำรวจและบุคคลในครอบครัว ให้สามารถบริหารจัดการเงินและหนี้ได้อย่างยั่งยืน สร้างบุคคลต้นแบบ Success Case ขององค์กร เริ่มต้นนำร่องรุ่นที่ 1 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้บุคคลต้นแบบทางการเงิน จำนวน 1 คน และบุคคลต้นกล้าทางการเงินจำนวน 7 คน , รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ ที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มสีแดง ผู้มีหนี้ และเป็นกรณีที่ถูกฟ้องร้องบังคับคดี ถูกฟ้องล้มละลาย กลุ่มสีเหลือง ผู้มีหนี้ แต่ไม่สามารถชำระได้ตามปกติ แต่ยังไม่ถูกฟ้องร้อง กลุ่มสีเขียว ผู้มีหนี้แต่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อการดำรงชีวิต เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้บุคคลต้นแบบทางการเงินจำนวน 1 คน บุคคลต้นกล้าทางการเงินจำนวน 8 คน และจัดการอบรมรุ่นที่ 3 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้บุคคลต้นแบบทางการเงินจำนวน 1 คน บุคคลต้นกล้าทางการเงิน 2 คน โดยการอบรมแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นกว่า 76,000 บาท มีเงินออมเพิ่มขึ้นกว่า 150,000 บาท และมีหนี้สินลดลงกว่า 580,000 บาท ทำให้ ในปีนี้มี บุคคลต้นแบบทางการเงินทั้งสิ้นจำนวน 3 คน และบุคคลต้นกล้าทางการเงินทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันนี้

คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า การดำเนินโครงการ Money Management & Investment ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่ได้รับการยกระดับให้เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแม่บ้านตำรวจ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่องและชัดเจน ในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่เคียงข้างช่วยให้ครอบครัวตำรวจ ได้รับโอกาสดีๆ มีความหวัง มีพลังชีวิต โดยบุคคลต้นแบบและต้นกล้าทุกคนคือตัวแทนของความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งในอนาคตสมาคมแม่บ้านตำรวจมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดบุคคลกลุ่มนี้ ให้สามารถมีบทบาทในการสร้างศรัทธา เป็นพี่เลี้ยงประจำโครงการ ช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจได้

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า ตนดีใจและยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการการจัดการหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรู้จักวางแผนบริหารการเงิน รู้วิธีจัดการหนี้สิน วางแผนชีวิตของตนเอง ได้แบบมีทิศทาง เป็นเส้นทางที่จะทำให้มีชีวิตที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วย ได้ช่วยกันดูแลและเข้าถึงปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขบรรเทา วันนี้ข้าราชการตำรวจโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราต้องเห็นคุณค่าของโอกาสนี้ และช่วยกันขยายโอกาส ขยายโครงการนี้ไป ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ลูกน้องเรามีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีต่อไป