บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรอบรัฐสภา สกัดม็อบวันโหวตนายก 21- 24 ส.ค.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. กรณีการประชุมรัฐสภา เปิดให้มีการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ออกหนังสือคำสั่ง ที่ 361/2566 เรื่องประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ ในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่ง พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

โดยมีใจความระบุว่า ตามที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่.0015(บก.น.1) 15/7657 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เพื่อประโยชน์การรักษาความปลอดภัยสาธารณะฯ รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการชุมนุม สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่ง พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 และคำสั่ง บช.น.ที่ 196/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 จึงประกาศห้ามการชุมนุมสาธารณะฯ รอบรัฐสภา

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 21 ส.ค.66 เวลา 08.00 น. จนถึงวันที่ 24 ส.ค.66 เวลา 24.00 น. ประกาศ ณ วันที่ 20 ส.ค.66 ลงนามโดย พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น.