ผู้บัญชาการเหล่าทัพไทยร่วมประชุมผู้นำเหล่าทัพครั้งที่ 5 / 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 บัญชาการเหล่าทัพไทยร่วมประชุมผู้นำเหล่าทัพครั้งที่ 5 / 2566 ณ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติช่วงเช้าวันนี้ ผู้บัญชาการทั้งเหล่าทัพไทยได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเหล่าทัพครั้งที่ 5 / 2566 ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับทราบผลการปฎิบัติงานที่สำคัญและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพในด้านต่างๆ

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายให้ทุกเหล่าทัพได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมนี้อย่างสมพระเกียรติ และเน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยกองทัพบกได้เตรียมฝึกซ้อมกำลังพลให้พร้อมรับสถานการณ์ กองทัพเรือได้นำเสนอขีดความสามารถของเรือหลวงช้าง ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางน้ำและอากาศ มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ขณะที่กองทัพอากาศสามารถสนับสนุนอากาศยานในภารกิจป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้ ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุภัยพิบัติ หรือเหตุน้ำท่วมขังบนผิวจราจรสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทุกเหล่าทัพได้มีการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ส่วนในด้านความมั่นคงนั้น กองทัพบกได้มีการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และการรักษาความมั่นคงชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ให้ทุกหน่วยได้บูรณาการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับประเทศ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ