ตม.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยจัดหางาน จ.สมุทรสงคราม จับกุมแรงงานต่างด้าวพร้อมประชาสัมพันธ์ ม.37, 38

วันนี้ 13 มิ.ย.66 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.กฤษณ์ ฉัตรทวี สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าทำการตรวจสอบสถานประกอบการทำสไลด์เดอร์บ้านลม บริเวณ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม พบสัญชาติสัญชาติเมียนมาร์จำนวน 2 ราย กระทำผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ในข้อหาไม่แจ้งที่พักอาศัยฯ และข้อหาไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจท้องที่ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่เวลาย้ายเข้าฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ประกอบการมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ แจ้งที่พักคนต่างด้าว ตามมาตรา 37 และ มาตรา 38 ต่อไป

ตม.จว.สมุทรสงครามขอแจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.คนเข้าเมือง มาตรา 37 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติดังนี้

  1. ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
  2. พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสมควรไม่สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง
  3. เมื่อเดินทางไปจังหวัดอื่นและพักเกิน 24 ชั่วโมงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ สถานีตำรวจภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาไปถึง
  4. ทุก 90 วันจะต้องแจ้งที่พักอาศัย ณ ที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

แจ้งที่พัก มาตรา 38 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ แจ้งที่พักคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 มีดังนี้

  1. สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารตามแบบ ตม.30 มาแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่
  2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรอกข้อมูลตามแบบ ตม.30 แนบซองจดหมายติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
  3. แจ้งทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน extranet.immigration.go.th/fn24online โดยสามารถ Download คู่มือการใช้พร้อมทั้งเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องได้ หรือ สายด่วน ตม. 1178