ตม.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จับกุมแรงงานต่างด้าว จับ พ.ร.ก.การทำงานฯ ปรับ ม.37

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.กฤษณ์ ฉัตรทวี สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างไม่มีเลขที่ บริเวณ ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พบแรงงานต่างด้าวจำนวน 6 ราย โดยเเยกเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชาจำนวน 2 ราย กระทำผิดตาม พ.ร.ก.การทำงานฯ จึงได้ร่วมกันนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์จำนวน 4 ราย กระทำความผิดฐาน ไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจท้องที่ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่เวลาย้ายเข้าฯ จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

ตม.จว.สมุทรสงครามขอแจ้งประชาสัมพันธ์ พรบ.คนเข้าเมือง มาตรา 37 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติดังนี้

1.ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถ้ากรณีใดมีกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นต้องไดัรับอนุญาตตามกฎหมาย

2.พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย

3. แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานีตำรวจท้องที่เดิมคนต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึงด้วย

4.ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง

5.ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะเก้าสิบวัน และต่อไปให้กระทำเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้