70 ปีสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

“พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง” ประธานพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 70

วันที่ 6 พ.ค.66 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 70 พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่ ใบประกาศนียบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้าน ปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) กิตติมศักดิ์ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงานและข้าราชการตำรวจดีเด่นอีกด้วย

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2496 ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลในขณะนั้น ต้องมีมาตรการในการป้องกัน ครั้นจะมอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการก็ติดเงื่อนไขอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ที่ห้ามมิให้นำกำลังทหาร วางไว้ระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน หากใช้กำลังตำรวจภูธรก็มีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ รัฐบาลและกรมตำรวจ เพื่อรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และพัฒนา
และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน

โดยมีพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก กว่า 70 ปี ที่ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในก้าวต่อไปของตำรวจตระเวนชายแดน ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และยึดมั่นในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วย ครองตนอยู่ในระเบียบวินัย เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีอุดมการณ์จิตอาสา เป็นตำรวจมืออาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง