พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราโชบาย

ภายใต้การอำนวยการสั่งการ ของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบงานจิตอาสา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 และเทศกาลปีใหม่ 2567 ตามโครงการ อาชีวะอาสาทำความดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 และเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยการนำ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีวะศึกษาที่สมัครใจ มีจิตอาสา และมีความรู้ความสามารถด้านการช่างมาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ในทุกจังหวัด จำนวน 78 จุด รวมทั้งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้รับประโยชน์แล้ว นักเรียน นักศึกษากลุ่มอาชีวะศึกษา ก็ได้แสดงออกถึงศักยภาพและทักษะของตนเองในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ สามารถเข้าไปใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามจุดที่ตั้ง ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงสายหลัก และ สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ จำนวน 78 จุด