นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดอบรมโครงการ “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” สอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันนี้ (อังคาร 14 มี.ค.66) คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ BEAT CPR TRAINING CENTER ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ คุณณัฐนี เหลื่อมศรี คุณมนสิการ สำราญสำรวจกิจ คุณวัชรี แก้วแสงเอก คุณชนาพร ไกรทอง กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน

การอบรมในรุ่นที่ 1 นี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 45 คน จากสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจ บชน. สอท. สตม. บช.ตชด. บช.ปส. บช.ทท. รร. นรต. โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CPR & AED) การฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหาร หรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ เป็นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงใช้เวลา 6 ชั่วโมง จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 45 คน รวม 135 คน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเหตุต่างๆ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ผู้ป่วย ให้ลดการสูญเสีย อาการความรุนแรง หรือช่วยไม่ให้เสียชีวิตได้