ผบ.ตร. เปิดอบรม-บรรยายพิเศษ ครูต้นแบบ โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผบ.ตร.เปิดอบรม และบรรยายพิเศษ ครูต้นแบบ โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ภ.2 มีตำรวจและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันออก

วันที่ 9 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติตำรวจภูธรภาค 2  โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2  นางพรทิพย์ แจ่มจำรัส ผอ.ปปส.ภ.2. คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรมเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาต่อเนื่อง มีการเปิดอบรมผู้ปฏิบัติชุมชนยั่งยืนทั่วประเทศ ครั้งก่อน ผบ.ตร.ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษที่ ภ.4 แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคอีสาน ในครั้งนี้มาบรรยายพิเศษที่ ภ.2 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด  หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สถานีละ 1 นาย ผู้แทนฝ่ายปกครอง จังหวัดละ 1 คน  ผู้แทนสาธารณสุข จังหวัดละ 2 คน  ผู้นำชุมชน ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดละ 2 คน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดละ 2 นาย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ  ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ที่ตำรวจมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์ โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่าน โครงการชุมชนยั่งยืนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ป่วยจิตเวชต่างๆ  ซึ่ง ตร. ดำเนินการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 3 มีชุมชนยั่งยืนกว่า 3,000 ชุมชน  หลักการชุมชนยั่งยืน คือ การสร้างความร่วมมือในชุมชุม ค้นหาผู้เสพ มีฐานข้อมูลผู้เสพ บูรณาการร่วมกันของภาครัฐ  4 เสาหลัก ประกอบด้วย ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และ ท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาผู้เสพ นำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามรูปแบบ CBTx โดยใช้ชุดปฏิบัติการยั่งยืน จัดกิจกรรมบำบัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งศาสนาบำบัด อาชีพบำบัด และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำบัด ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง เพราะตำรวจไม่สามารถทำได้ทุกหมู่บ้าน แต่จะเน้นหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ โดยเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ คือ คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดความยั่งยืนเป็นสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด

ทั้งนี้การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน/หมู่บ้าน ในการป้องกันยาเสพติด แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป