ผบ.ตร. เปิดการฝึกอบรม การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10

ผบ.ตร. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายบริหารราชการ ตร. หวังการอบรมแลกเปลี่ยนต่อยอดแนวคิดทำงานร่วมกันในอนาคต

วันนี้ (24 ก.พ.66) ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 โดยมี พล.ต.ท.ณฐพล แสวงกิจ ผบช.ศ. พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ ตร. พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.วตร. เข้าร่วม พร้อมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

หลักสูตร บรอ. เกิดขึ้นเนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ จึงได้กำหนดหลักสูตรการบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน หรือ บรอ. ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน ส่วนราชการอื่น ๆ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้  และสร้างความร่วมมือในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยมอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

โดยหลังจากพิธีเปิด ผบ.ตร. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ประกอบด้วย 10 นโยบายการบริหารราชการ ของ ผบ.ตร. และ ภารกิจเร่งด่วนปราบปรามด้านยาเสพติด  ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ รู้ทิศทางแนวทางการทำงานของตำรวจตามนโยบายรัฐบาล ที่มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกมิติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ กล่าวว่า “การอบรมหลักสูตรการบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน หรือ บรอ. ที่ บช.ศ.จัดขึ้นครั้งนี้  จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการ นำประโยชน์มาสู่การทำงานของตำรวจในอนาคต  และเป็นจุดเริ่มต้นของการผูกมิตรไมตรีต่อกัน เพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  สร้างการบูรณาการอย่างเป็นเครือข่าย และเป็นระบบ นำไปสู่การประสานการปฏิบัติระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ทั้งนี้หลักสูตร การบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน หรือ บรอ. จะมีผู้เข้าอบรมเป็นทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ศาล อัยการ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนจำนวน 139 นาย