โครงการฝึกอบรมตำรวจชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ RTP cyber Village (ครูแม่ไก่ รุ่นที่ 2)

วันที่ 16 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตำรวจชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ RTP Cyber Village รุ่นที่ 2 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากตำรวจภูธรภาค 4,6,7,8 และ 9 ประกอบด้วย รอง ผบก.ทุก บก./ภ.จว. หน่วยละ 1 นายเป็นหัวหน้าทีม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ด้านตำรวจชุมชน บก./ภ.จว.ละ 5 นาย โดยมี รอง ผบช. บช.ละ 1 นาย เป็นผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 306 นาย ณ รร.นรต. โครงการดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหา เสนอแนะ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาที่จะให้แก้ไข ร่วมกันพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบตั้งรับ รูปแบบเดิมที่ตำรวจรับแจ้งเหตุแล้วเข้าไประงับเหตุมาเป็นการใช้มาตรการเชิงรุกเข้าถึงชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในชุมชนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่างๆ ให้น้อยลง

ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ต้องการให้แก้ไขสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจำเป็นต้องรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย แต่ตำรวจก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชนและสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำโครงการตำรวจชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ Cyber Village 1,483 สถานีตำรวจทั่วประเทศ 7,403 หมู่บ้าน ประชาชนเข้าร่วม 4,408,321 คน จำนวน 1,572,558 ครัวเรือน โดยใช้แพลทฟอร์มออนไลน์เข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น Line, Clubhouse, Facebook และ Tiktok เป็นต้น ทำให้เข้าถึงประชาชนได้เป็นจำนวนมาก และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต., เทศบาล และฝ่ายปกครอง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหา เสนอแนะ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาที่จะให้แก้ไข ร่วมกันพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบตั้งรับ รูปแบบเดิมที่ตำรวจรับแจ้งเหตุแล้วเข้าไประงับเหตุ มาเป็นการใช้มาตรการเชิงรุกเข้าถึงชุมชน มุ่งเน้นการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาในชุมชนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่างๆ ให้น้อยลง ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ต้องการให้แก้ไข ยกตัวอย่างปัญหาของชุมชนหนึ่งคือเรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบ แต่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในชุมชน จนถึงการทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย ตำรวจและชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการจัดระเบียบให้เรียบร้อย เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและชุมชนต้องการ สามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นยังมีปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ อีกเป็นต้น

การดำเนินโครงการฝึกอบรมปี 2566 ณ รร.นรต. รุ่นที่ 1 วันที่ 13-15 ก.พ.2566 และ รุ่นที่ 2 16-18 ก.พ.2566 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้เกียรติมาเป็นประธาน และบรรยายในหัวข้อนโยบายตำรวจชุมชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้นำเอาประสบการณ์ที่ท่านได้ทำงานด้าน ชุมชนสัมพันธ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ขณะดำรงตำแหน่งระดับ ผกก. มาเป็นวิทยาทานให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองรุ่น จำนวนกว่า 595 นาย ได้นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป