“จเรตำรวจแห่งชาติ” สรุปผลการสุ่มตรวจยกระดับ การให้บริการประชาชนนำร่อง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานจเรตำรวจ วันที่ 27 มกราคม 2566 พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจ แห่งชาติ (จตช.) ได้เป็นประธานการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย จเรตำรวจ (จตร.) รองจเรตำรวจ (รอง จตร.)  และผู้บังคับการกองตรวจราชการ 1 – 10 จต. (ผบก.กต.1 -10 จต.)

พล.ต.อ.วิสนุ ได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้มีการยกระดับการให้บริการของประชาชนของ สน.,สภ. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การบริการนอกสถานีตำรวจ จุดเน้นการปฏิบัติของแต่ละสายงาน สุ่มสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการด้วยตนเอง และมอบหมายให้สำนักงานจเรตำรวจ (จต.) เป็นคณะผู้สุ่มตรวจราชการ โดยมิให้แจ้งหน่วยทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆด้าน

พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ โฆษก จต. เปิดเผยต่อไปว่า พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. ได้สรุปภาพรวมของหน่วยรับการตรวจ ระดับ สน.,สภ. ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 4 , ตำรวจภูธรภาค 1 และตำรวจภูธรภาค 5 ตามลำดับ จากการสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการบน สน.,สภ. ทั้งทางโทรศัพท์ และสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 285 นาย พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการระดับดี 251 นาย , ระดับปานกลาง 25 นาย และควรปรับปรุง 9 นาย ส่วนการสุ่มสอบถามแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ไปยัง สน.,สภ. จำนวน 61 ครั้ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 56 ครั้ง ระดับปานกลาง 3 ครั้ง และควรปรับปรุง 2 ครั้ง ส่วนการทดสอบแจ้งเหตุ ณ สถานที่เกิดเหตุ และระยะเวลาในการเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุตามที่กำหนด จำนวน 61 กรณี ปรากฏว่ามาถึงสถานที่เกิดเหตุในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 54 กรณี ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ 7 กรณี ส่วนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นำเสนอในที่ประชุมบริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
 
พล.ต.ต.สันติ์นที โฆษก จต. เปิดเผยต่อไปว่า พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. ได้สั่งการให้ จต. รายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม รองรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ก.ร.ตร. กำชับประชาสัมพันธ์ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ ของจเรตำรวจออนไลน์ (เจ-คอมส์) รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เจ-คอมส์) ให้รวดเร็ว ตามความต้องการของผู้ร้อง รวมทั้งสถิติเรื่องร้องเรียนที่คงค้าง ให้เร่งรัด และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ได้รับมอบหมาย